ارزیابی فنی و توسعه کشت فراسرزمینی در کشور عراق

آقای دکتر مطلق رییس هیات مدیره و مدیرعامل موسسه جهاد استقلال و آقای دکتر عسگری ریاست محترم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی به کشور عراق سفر کردند.

به گزارش روابط عمومی موسسه جهاد استقلال: آقای دکتر مطلق رییس هیات مدیره و مدیرعامل موسسه جهاد استقلال و آقای دکتر عسگری ریاست محترم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با هدف ارزیابی فنی و امکان­ سنجی توسعه کشت فراسرزمینی و مذاکره با مسئولین عراقی و کشاورزان فعال و سرمایه­ گذاران بخش خصوصی این کشور، به کشور عراق سفر کردند.

کشور ایران به دلیل قرارگرفتن در کمربند خشک جهانی، تغییر پذیری شدید اقلیمی و کاهش سالانه منابع آب داخلی شیرین نیاز به تنوع کشت محصولات غذایی و کشاورزی به روش­های مختلف دارد که از جمله این روش ها کشت فراسرزمینی می باشد.

موسسه جهاد استقلال به عنوان متصدی کشت فراسرزمینی در تامین امنیت غذایی که از مهم‌ترین اولویت‌های هر کشوری است در راستای فراهم نمودن راهکارهای مناسب جهت نیل به امنیت غذایی پایدار اقدام به بررسی ظرفیت های موجود در کشور عراق کرده است. در ایران کشت فراسرزمینی در جلسه ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل ۱۳۸قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد. بنابراین بررسی کشورهای مستعد کشت فراسرزمینی از اولویت­های اصلی می باشد.

کشور عراق به جهت وجود اراضی مستعد و زیاد، همراهی و حمایت دولت و مسئولین عراقی، ضعف شدید مدیریت مزرعه و مسائل فنی مربوط به کشاورزی در عراق و علاقه شدید برای ورود تکنولوژی و تجارب ایران به این کشور، نزدیکی و قرابت جغرافیایی منطقه و امکان نظارت و مدیریت دقیق تر، اشتراکات فرهنگی و مذهبی و در نهایت پیش­بینی سود اقتصادی و مهم تر از همه نزدیک بودن مسائل سیاسی و فرهنگی به کشور عزیزمان ایران از جمله کشورهای هدف جهت بررسی کشت فرا سرزمینی قرار دارد، از این رو به جهت ارزیابی فنی و امکان­سنجی توسعه کشت فراسرزمینی و مذاکرات با مسئولان عراقی و کشاورزان فعال و سرمایه ­گذاران بخش خصوصی عراق آقای دکتر مطلق و آقای دکتر عسگری به کشور عراق سفر کردند.

آقای دکتر مطلق در حاشیه این مذاکرات تاکید کردند با اتکا به ظرفیت ها و اشتراکات عمیق دولت ها و مردم ایران و عراق و با توجه به ظرفیت های فنی دو طرف و همکاری و تعامل با کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی می توان کشت فراسرزمینی را در کشور عراق عملیاتی و اجرایی نمود.